Archive for the Dag Des Oordeels! Category

Dag Des Oordeels

Posted in Dag Des Oordeels! on 17 mei 2011 by haqiqat83

De tekenen van het naderen vd Dag Des Oordeels!

De kleine tekenen van Qiyamah

• Het drinken van wijn zal normaal zijn. (Saheeh Bukharie & Saheeh Muslim).
• Grote afstanden zullen in een korte tijd kunnen worden afgelegd. (Vliegtuigen, boten, autos). (Muslim).
• Er zullen veel boeken zijn, maar mensen met kennis zullen weinig zijn en onwetendheid zal zich verspreiden. (Dit is overgeleverd in Bukhari, Ibn Majah, & Ahmad).
• Een man zal tegen iets spreken dat om een zweep of een schoen lijkt. (Telefoon?) (Ahmad).
• Wanneer het vasthouden aan deze religie zo moielijk zal zijn zoals het vasthouden aan hete kolen. (Tirmidhie).
• Mannen zullen zijde gaan dragen. (Tirmidhi).
• Zangeressen en muziek instrumenten zullen populair worden. (Tirmidhi, Haythami).
• Overspel zal openlijk plaatsvinden. (Bukhari, Muslim, Ibn Majah, & Haythami).
• Het gebruik van sterke dranken zal zich wijd verspreiden onder jullie. (Bukhari & Muslim).
• Er zullen meer vrouwen zijn dan mannen, zodat 50 vrouwen voor 1 man zullen zijn. (Bukhari, Muslim, & Ahmad).
• Doden, doden, doden! (Bukhari, Muslim, Ibn Majah, & Ahmad).
• Mens zal zeggen, ‘Die and die zijn cool’ terwijl er niet eens ter grootte van een zaadje aan geloof in zijn hart zal zijn. (Voetballers, Zangers, gangsters, filmsterren etc).
• De volkeren van de wereld zullen zich vergaderen rondom jullie, zoals hongerige mensen bijeenkomen om een bord eten aan te vallen. (Overgeleverd in Bukharie en Muslim).
• Mensen zullen anderen slaan met zwepen die lijken op staarten van ossen. (Muslim).
• Kinderen zullen een bron van woede zijn. (Tabarani, Hakim).
• Vrouwen zullen samenzweren. (Tabarani, Hakim).
• Regen zal zuur of brandend worden. (Tabarani, Hakim).
• Veel kinderen zullen geboren worden als gevolg van overspel. (Tabarani, Hakim).
• Het Uur zal niet komen totdat hele volkeren van mijn Ummah zich bij de Mushrikeen zullen mengen en afgoden zullen aanbidden. (Overgeleverd in At Tirmidhie).
• Wanneer vertrouwen iets zal worden waarmee men winst maakt. (Tirmidhi, Haythami).
• Bij Hem in wiens Hand mijn ziel is! De wereld zal niet vergaan totdat er een dag zal komen waarop de moordenaar niet zal weten waarom hij vermoordt en een vermoorde niet weet waarom hij is gedoodt. (Muslim).
• Rijkdom zal alleen verdeeld zijn onder de rijken, de armen zullen er niets van krijgen. (Tirmidhi).
• Geven van aalmoezen zal een last worden. (Tirmidhi & Haythami).
• Het zal warm zijn in de winter en koud in de zomer. (Kunzul Umal).
• Gierigheid zal in de harten van mensen worden geworpen. (Bukhari).
• Plotselinge dood zal wijdverspreidt zijn. (Ahmad).
• Shirk zal zich wijdverspreiden onder mijn Ummah. (i.e graven aanbidding, menselijke wetten etc).
• Er zullen mensen zijn die broeders zullen in het openbaar en vijanden in het geheim. (Tirmidhi).
• Wanneer een man zijn vrouw gehoorzaamt en zijn eigen moeder niet, wanneer hij zijn vriend gehoorzaamt en eigen vader niet. (Tirmidhi).
• Wanneer stemmen zich zullen verheffen in de moskeën. (Microfoon?) (Tirmidhi).
• Mensen zullen met blote dijen op de markten lopen.
• Stenen zullen uit de hemel vallen [Meteoren]. (Overgeleverd door Tirmidhie).
• De mensen uit Iraq zullen geen eten of geld ontvangen door de onderdrukking van de Romeinen (Amerikanen, Europeanen). (Overgeleverd door Imaam Muslim).
• Mensen zullen springen zullen wolken en de aarde (Vliegtuigen?).
• Een beproeving zal het huis van iedereen intreden. (Ahmad).
• Een tijd zal komen wanneer de markten dicht bij elkaat zullen zijn.
• De leiders van de mensen zullen de ergste onder hun zijn. (Tirmidhi).
• Wanneer het als een schande zal worden gezien als men via Qur’an zou handelen. (Abu Musa Asharie).
• Homoseksualiteit zal normaal worden. (Overgeleverd door Adbullah ibn Masud).
• De moskeën zullen worden versierd.
• Massale dood onder de mensen, zoals een groot aantal schapen sterven tijdens een epidemie. (Bukharie).
• De leiders van de wereld zullen niet volgens het boek van Allah oordelen (Democratie etc). (Ibn Majah).
• Een tijd zal komen waarin iedereen met rente zal werken.
• Wanneer de laatsten van deze Ummah, de eerste zullen vervloeken (Shia?) (Tirmidhie).
• Leiders van de mensen zullen onderdrukkers zijn. (Haythami).
• Mensen zullen een ander met respect behandelen, uit angst dat hij hun slecht zal behandelen. (Tirmidhi).
• Ze zullen tot diep in de nacht dansen (Discos?)
• Ze zullen beweren Qur’an te volgen en zullen de Sunnah verwerpen (Hadiths) (Quranieten?). (Abu Dawood).
• Andere mensen zullen in sterren geloven. (Haythami).
• Mensen zullen Al-Qadr verwerpen (Lot). (Haythami).
• Tijd zal snel voorbijgaan. (Bukhari, Muslim, & Ahmad).
• Goede daden zullen afnemen. (Bukhari).
• Mensen zullen doorgaan met hun handel, maar weinig zullen de betrouwbaren zijn.
• Een man zal naast een graf lopen en wensen dat hij in zijn plaats lag. (Bukhari).
• Aardbevingen zullen toenemen. (Bukhari & Muslim).
• Er zullen pogingen zijn om woestijnen groen te maken [Dingen te laten groeien].
• Het verschijnen van valse profeten (Ahmad Qadiyani etc). (Bukhari).
• Vrouwen zullen naakt zijn, terwijl ze zijn gekleedt. Ze zijn misleid en zullen anderen misleiden. (Muslim).
• Wanneer mensen ernaar zullen streven om hoge gebouwen te bouwen. (Bukhari).
• Alleen de mensen die men kent, zal hij groeten. (Ahmad).
• Er zal een schat onder de Eufraat worden ontdekt (Neem er niks van!). (Bukhari & Muslim).
• Wilde dieren zullen tegen mensen praten. (Ahmad).
• Jaren van misleiding waarin de waarachtigen niet worden vertrouwd en de leugenaars wel. (Ahmad).
• Valse getuigenissen uitspreken zal normaal worden. (Haythami & Ahmad).
• Wanneer mannen met mannen zullen liggen en vrouwen met vrouwen. (Haythami).
• Handel zal zich zo verspreiden dat zelfs vrouwen moeten werken om hun mannen te steunen in handel. (Ahmad).
• De moslims zullen in 73 zich sektes verdelen. (Bukharie, Muslim, Tirmidhie, Abu Dawud etc).
• Een vrouw zal zijn werkplaats binnnenkomen uit liefde voor de wereld. (Ahmad).
• Arrogantie zal toenemen op aarde. (Tabarani, Hakim).
• Family banden zullen worden verbroken. (Ahmad).
• Twee Christelijke legers (Amerika en England?) zullen samenwerken en Syrië overnemen.
• De moslim legers zullen heel zwak zijn.
• Er zullen veel vrouwen zijn die in staat zullen zijn kinderen te krijgen, maar ze zullen geen kinderen krijgen.
• Er zal een overvloed van eten zijn, maar weinig zegeningen zullen erin zijn.
• Mensen zullen weigeren wanneer hen eten is aangeboden.
• Mannen zullen op vrouwen lijken en vrouwen zullen op mannen lijken.
• Rijkdommen zullen zo vermeerderen dat als een man 10,000 is gegeven hij zal er niet tevreden mee zijn. (Bukhari)
• Twee grote groepen zullen elkaar bestrijden met dezelfde religie. (Bukhari & Muslim).

De komst van Imam Mahdi
• Imam Mahdi is een nakomeling van profeet Mohammad. (Ahmad, Ibn Majah, Abu Dawud).
• Zijn naam en achternaam zal hetzelfde zijn als dat van profeet Mohammad. (Abu Dawud).
• In één nacht zal Allah hem inspireren en voorbereiden voor zijn taak (Om de moslims te leiden). (Ahmad).
• Hij zal komen wanneer de moslims overal worden gedoodt. (Ibid).
• Hij zal de hele wereld met rechtvaardigheid vullen, zoals het met onrechtvaardigheid was vervuld. (Abu Dawud).
• Imam Mahdi zal in Arabië geboren worden en uit Quraish zijn.
• Hij zal een brede voorhoofd en een hoge neus hebben. Zijn gezicht zal stralen als een ster. (Tabarani).
• Zijn karakter zal precies lijken op het karakter van profeet Mohammad. (Abu Dawud).
• Hij zal een van de leiders van het Paradijs zijn. (Ibn Majah).
• Mahdi zal verschijnen wanneer mensen de hoop opgeven en zeggen, ‘Er komt geen Mahdi meer’ (Ibid).
• Als hij komt zal het regering van Arabië hem aanvallen en hij zal vluchten naar Khurassan (Afghanistan).
• Strijders met zwarte vlaggen zullen uit Khurassan komen (Afghanistan). Niemand zal ze kunnen stoppen tot ze in Baitul Maqdis zijn. (Overgeleverd in At Tirmidhie).
• Zwarte vlag dragers zullen uit de nakomelingen van Abbas opstaan. Dan zal er een ander leger in Khurassan (Afghanistan) opstaan, hun tulbanden en kleren zullen wit zijn (Taliban?). Hun leider zal Shuayb bin Saalig zijn, uit Tameem. Hij en zijn leger zullen het leger van Sufyaani neerhalen. (Overgeleverd door Abu Dawud).
• Als je hoort van de zwarte vlaggen uit Khurassan, dan haast je naar ze toe en voeg je toe bij hun, al moest je over ijs kruipen, want onder hun is inderdaad Allah’s Khalifah, de Mahdi. (Ahmad, Baihaqie).
• Een man genaamd Sufyaani zal in Damascus (Syrië) verschijnen. (Muslim).
• De meesten die hem zullen volgen zullen mensen uit het Banu Kalb zijn. (Muslim).
• Ze zullen vechten en zelfs de buiken van zwangere vrouwen opensnijden en hun kinderen slachten. (Muslim).
• Dan zullen mensen uit Banu Qais bijelkaar komen en zullen tegen Sufyani en zijn leger vechten. Ze zullen hen op een manier bevechten dat ze zich zelfs niet achter een berg zouden kunnen verstoppen. (Raketten?) (Muslim).
• Wanneer Sufyani van de Mahdi hoort, stuurt hij een leger uit Syrië achter hem. Deze leger van hem zal door de aarde worden opgeslokt en 1 man zal overleven onder hun, zodat hij het nieuws terug brengt. (Abu Dawud).
• Wanneer mensen dit horen zullen er groepen uit Syrië en Iraq naar Mahdi toe komen om hem trouw te zweren. (Dat staat in een Hadith dat is overgeleverd door Abu Dawud).
• Dan zal er een ander man die uit Quraish, wiens moeder van Kalb zal zijn verschijnen en een ander leger achter hem aansturen. Deze leger van hem zal verslagen worden met behulp van Allah en dit gevecht zal ‘Het gevecht van Kalb’ genoemd worden. Wie het buit van daar niet krijgt, zal veel missen. (Overgeleverd in Abu Dawud).
• De Mahdi zal het rijkdom van de wereld eerlijk verdelen en regeren met Qur’an en Sunnah. (Abu Dawud).
• Wanneer hij verschijnt zal hij veertig jaar oud zijn. (Tabarani).
• De Mahdi en 70.000 nakomelingen van Isaac (Pashtoens) zullen Constantinople in Turkije overnemen. (Muslim)
• Ze zullen Constantinople overnemen zonder wapens of speren, maar met Takbeer en Tasbeeh. (Muslim).
• De romeinen (Europianen, Amerikanen) zullen jullie aanvallen met 80 vlaggen en er zal 12.000 man onder elke vlag zijn. (Dat is overgeleverd door Imaam Bukharie).
• Een groep Moslims zullen Jihad voeren op India en overnemen.
• In die tijd zullen de moslims zwak zijn en er zullen weinig oprechte gelovigen zijn.
• Imam Mahdi zal de leider van de moslims worden, hij is een van de rechtleide Khaliefs van Islam. (Tirrmidhie).
• Islam zal de overhand krijgen en zal sterk worden ingesteld in het land. (Ibn Majah).
• De onderdrukkingen die over de wereld heersten zullen vervangen worden door vrede. (Ibn Majah).
• Het lach dat was vergeten op het gezicht van de Moslims zal weer verschijnen op hun gezichten en de hemelen en de aarde zal tevreden zijn met hun. (Overgeleverd in Ibn Majah).
• Iedereen zal blij en tevreden zijn, zelfs de dieren en vogels. (Ibn Majah).
• Er zal veel regen vallen uit de hemel, groentes en fruit zullen in overvloed zijn en landen zullen groeien.
• Er zal zoveel rijkdom zijn dat iemand op straat zal roepen, ‘Heeft iemand nog wat nodig?’ En niemand zal antwoorden behalve 1 man.
• Als de Mahdi de leider wordt, zal hij rijkdommen eerlijk verdelen onder de mensheid. (Mustadrak).
• Iemand zal komen en zal zeggen, ‘Geef me, geef’. Hij zal zijn doek spreiden en erin doen hoeveel hij kan dragen en weggaan. (Overgeleverd in Mustadrak).
• Imam Mahdi zal veel oorlogen voeren tegen de Christenen en overwinnen met behulp van Allah.
• De Romeinen (Amerikanen, Europeanen) zullen een verbond breken die ze hadden gesloten met een nakomeling van mij, wiens naam hetzelfde zal zijn als mijn naam. (Overgeleverd door At Tabarani).
• Dan zal er een leger uit Madinah opstaan, zij zullen één van de beste mensen op aarde zijn. (Muslim).
• Wanneer de legers klaarstaan om aan te vallen, zullen de Christenen (Amerikanen) zeggen, ‘Geef ons degenen die we zoeken, en we zullen alleen hun bevechten’. De Moslims zullen zeggen, ‘Nooit! Wij zullen nooit onze broeders overgeven aan jullie’. Dan zal er een oorlog beginnen tussen hun. (Dit is overgeleverd door Muslim).
• 1/3 van de moslims zullen vluchten en hun berouw zal Allah nooit accepteren. 1/3 zal tot Shahadat gebracht worden en zijn zullen de beste martelaren zijn in de ogen van Allah. Hun beloning zal zijn zoals dat van de mensen van Badr en Uhud. En 1/3 zal overwinnen op de derde dag, en zij zullen worden beschermd voor iedere fitnah totdat ze leven. (Muslim, Tabarani).

De komst van Dajjaal
• De Kafir Dajjal (Anti Christ) zal verschijnen uit Isafhan [Iran] tijdens de tijd van Mahdi. (Ahmad).
• Hij zal één oog hebben end e ander zal hangen als een druif. Zijn lichaam zal groot zijn en zijn haar zal krullend zijn. (Overgeleverd door Imaam Muslim).
• Als je twijfelt denk dan na, dat hij één oog heeft en Allah niet. (Bukharie).
• Hij zal een Paradijs en Hel bij zich hebben, de Hel zal het Paradijs zijn en het Paradijs zal de Hel zijn. (Muslim).
• 70.000 Joden uit Isfahan zullen hem volgen. (Vandaag leven er meer dan 40.000 Joden in het ‘Jewish neighborhood of Isfahan’). (Tirmidhie).
• De gezichten van degenen die hem zullen volgen zullen lijken op schilden bedekt met haren. (Tirmidhie).
• Veel volgelingen van hem zullen ook vrouwen zijn.
• Een man zijn vrouw, moeder en dochter zal vastbinden aan een boom, uit angst dat ze Dajjaal zullen volgen.
• Zijn fitnah zal zo groot zijn dat alle profeten voor hem hebben gewaarschuwd, zelfs profeet Noah. (Muslim)
• Het woord ‘Kafir’ (Ongelovige) is tussen zijn twee ogen geschreven, elke moslim zal dat kunnen lezen. (Bukharie).
• Ga niet naar hem toe, ga naar Makkah en Madinah, want Engelen met uitgetrokken zwaarden laten hem niet daar binnen. (Overgeleverd door Abu Dawud).
• Een persoon zal denken dat hij sterk geloof heeft, en nadat hij zijn wonderen ziet zal hij hem volgen. (Muslim).
• Hij zal reizen zo snel als wolken in de hemel (Vliegtuig?). (Saheeh Muslim).
• Surah Al Kahf zal je beschermen tegen Dajjaal. (Muslim).
• Hij zal de hemel bevelen om regen en hij zal planten laten groeien. (Muslim).
• Dus Allah zal hem tekenen geven om de gelovigen ermee te testen. Hij zal door een woestijn lopen en zal ertegen zeggen, ‘Breng je schatten voort’ en de schatten zullen verschijnen en voor hem zijn zoals een zwerm bijen. (Dit is overgeleverd door Imaam Muslim)
• Dajjal zal komen bij een ander man, wiens vader en broer allang dood zijn. Hij zal vragen, ‘Als ik jou vader en broer terug tot leven breng, zal je geloven dat ik jou Heer ben?’ die man zal zeggen, ‘Waarom niet?’ Dus dan zullen er 2 duivelen in de vorm van zijn vader en broer voor hem verschijnen. Hij zal denken dat dit zijn vader en broer zijn. (Dit is overgevelerd door Imaam Ahmad).
• Hij zal over de hele wereld reizen. Hij zal regen zenden over degenen die in hem geloven zodat hun dieren vet worden en velden groen en hij zal droogte zenden over degenen die niet in hem geloven, waardoor hun velden, bomen, groentes allemaal afdrogen.
• Dajjal zal eerst beweren een profeet te zijn, als ze hem geloven zal hij beweren God te zijn.

De komst van Jezus
• Dajjal zal veertig dagen verblijven op aarde, dan zal Jezus neerdalen in Damascus in Syrië, bij het witte minaret. (Dit Hadith is overgeleverd door Imaam Muslim).
• Hij zal van een gemiddelde lengte zijn en zijn handen zullen op de schouders van twee engelen zijn tijdens neerdalen. (Overgeleverd door Imam Ahmad).
• Hij zal twee kledingstukken aan hebben en zijn haar zal nat lijken. (Ahmad).
• Tijdens zijn leven zal Allah elke religie laten verdwijnen, alleen moslims zullen overblijven. (Ahmad).
• Jezus zal Shariah neerzetten op aarde en 40 jaar regeren en mensen tot Islam roepen en Jihad voeren tegen onrechtvaardigen. (Ahmad).
• Hij zal het kruis breken en de varkens doden. (Ahmad).
• Moslims zullen de kufaar bevechten en zelfs bomen en stenen zullen zeggen, ‘O Moslim, er is een kafir achter me, kom dood hem. (Overgeleverd in Ibn Majah).
• Imam Mahdi en Jezus zullen in dezelfde tijd leven en Mahdi zal 7 tot 9 jaar regeren. (Muslim).
• Jezus zal neerdalen tijdens ochtendgebed en hij zal achter de Mahdi bidden. (Ibn Majah).
• Wanner de Mahdi hoort van de komst van Dajjaal zal hij tien mensen sturen om te kijken of hij er echt is en profeet Mohammad zei dat hij de namen van alle tien kende. (Muslim).
• Mahdi zal leven voor een tijdje en zal sterven. Profeet Jezus zal zijn begravenis gebed opzeggen en hem begraven. (Abu Dawud).
• Moslims zullen nog steeds Dajjaal vrezen en één van de redenen waarom Jezus komt is om Dajjaal te doden. (Zie overleveringen van Imaam Bukharie en Imam Muslim).
• Hij zal Dajjaal vinden en wanneer Dajjaal Jezus ziet, hij zal smelten.
• Jeszs zal Dajjal doden bij de poort van Lud in Palestina (Tegenwoordig heet het Lydda) en Jihad zal gestopt worden en vrede zal heersen. (Overgeleverd door Imam Muslim).
• De mensen zullen zeven jaar lang leven, waarin niet eens onenigheid zal zijn tussen twee personen, na de dood van Dajjaal. (Overgeleverd door Imaam Muslim).
• Rijkdom zal zo in overvloed zijn, dat niemand het wat zal schelen. (Ahmad).
• Een neerknieling zal in die tijd meer waarde hebben dan de hele wereld en wat het bevat. (Ahmad).

De komst van Gog en Magog
• De God en Magog zijn een rare groep nakomelingen van Adam, die waren gevangen gezet in een berg door Zulqarnain. (Fathul Bari).
• De Qur’an heeft het ook over hun gehad (Qur’an 18:83 tot 99, 21:96).
• Geen enkele van hun sterft, zonder 1.000 nakomelingen te hebben nagelaten. (Fathul Bari).
• Sommigen zijn zo hoog als de boom Arz, dat is 40 meter. (Fathul Bari).
• Sommigen zijn vier armslengtes hoog en vier armslengtes breed. (Fathul Bari).
• Anderen hebben lange oren, ze slapen op de ene en gebruiken het ander oor als deken. (Fathul Bari).
• Een ander groep is zo klein dat de kleinste onder hun twee handslengtes lang (30 cm). (Fathul Bari).
• Ze hebben brede gezichten, kleine ogen, behaarde lichamen, en hun gezichten lijken op schilden, bedekt met huid. (Overgeleverd door Imaam Ahmad).
• Dit zijn zwakke overleveringen, maar wat we zeker weten is dat ze een groooot groep wezens zijn.
• Elke dag weer proberen zij uit de berg te komen. (Ahmad).
• Wanneer ze zonlicht bereiken zegt hun leider, ‘Ga terug, jullie kunnen morgen doorwerken’ en als ze terugkomen is alles zelfs sterker gebouwd dan eerst en dit gaat zo door tot hun tijd komt om eruit te komen. (Tirmidhie).
• Ze zullen graven totdat ze zonlicht zien en de leider zal zeggen, ‘Ga terug, morgen zullen we doorgraven Insha’Allah’ en dat ‘Insha’Allaah’ (Indien God het wilt) vergat hij steeds te zeggen. (Ibn Majah, Ahmad).
• De volgende dag zullen ze dus doorgraven waar ze waren gebleven en eruit komen en verderf zaaien op aarde.
• Ze zullen hele rivieren leegdrinken, zodat mensen zullen lopen en een van hun zal zeggen, ‘Hier was lange tijd geleden een rivier’. (Overgeleverd door Imam Muslim).
• Ze zullen slechte handelen op aarde doen en mensen en dieren opeten. Alles wat ze zien zullen ze eten, zelfs grote olifanten. De wereld zal verderven door hun onrecht en het zal hun niet schelen ook. (Muslim).
• Wanneer ze Jeruzalem bereiken zullen ze hoogmoedig beweren, ‘wij hebben de mensen van de aarde overwonnen en nu zullen we de bewoners van de hemel overwinnen’. Als ze dat zeggen zullen ze pijlen richting de hemel schieten en die zullen met bloed terugkeren.
• In die tijd zal Jezus met zijn volgelingen op de berg Toor (Sinai) zijn. (Overgeleverd door Imaam Muslim).
• In die tijd zal het hoofd van een os meer waard zijn dan 100 dinar vandaag, door tekortkomingen.
• In al die moeilijkheden zullen Jezus en zijn volgelingen tot Allah bidden om dit ellende van hen weg te halen. (Overgeleverd door Imaam Muslim en andere Hadith overleveraars).
• Dan zal Allah wormen in de nekken van de Gog en Magog scheppen, waardoor ze allemaal zullen uitroeien. (Ook dit is overgeleverd in Muslim en in een paar andere Hadith boeken).
• Wanneer Jezus en zijn volgelingen van de berg Toor naar beneden komen, zal de aarde vervuld zijn met hun rottende lijken. (Overgeleverd door Imam Muslim).
• Jezus en zijn volgelingen zullen weer tot Allah bidden en Allah zal gigantishe vogels neerzenden die de lijken in oceanen zullen werpen. (Muslim).
• Allah zal 40 dagen lang laten regenen op aarde en dat zal alles schoonmaken.
• De moslims zullen dan de pijl en bogen van Gog en Magog verbranden voor een periode van zeven jaren. (Muslim).
• Allah zal de aarde bevelen om dingen in overvloed te laten groeien. Er zal zoveel groente en fruit zijn en ze zullen zo goed groeien dat een granaatappel genoeg zal zijn voor een hele groep mensen en ze zullen allemaal in de schaduw van het schil rusten. Als je een zaadje in een droge rots zou steken, zou het zelfs groeien met de wil van Allah. (Overgeleverd door Imaam Muslim en een paar anderen).
• Een melkgevende geit zal genoeg zijn voor een hele family. (Muslim).
• Jezus zal leven in die tijd en trouwen en kinderen krijgen en hij zal 19 jaar na zijn trouwerij nog leven zijn. Dan zal hij sterven en naast profeet Mohammad, Allah’s vrede en zegeningen zij met hem worden begraven. (Tirmidhie).
• Een man genaamd Jahjaah uit Yemen zal de Khalifa worden en regeren volgens de Shariah.
• Met de tijd mee zullen andere leider hun opvolgen en beetje bij beetje zal er weer een donkere tijd aanbreken.
• Ongeloof en onwetendheid zal weer heersen over de wereld na een tijd.

De laatste tekenen van Qiyamah
• Een dik en donker rook zal zich ontwikkelen in de hemelen. (Muslim).
• Dit rook zal veertig dagen op aarde zijn, de gelovigen zullen het koud krijgen en de ongelovigen zullen er zwaar aan lijden, ze zullen zelfs flauwvallen uit pijn. (Abu Dawud).
• Daarna zal de hemel weer schoon worden en de rook zal verdwijnen. (Overgeleverd door Abu Dawud).
• Allah heeft het gehad over deze wolk in Zijn boek (Qur’an 44:10).
• Na een grote aardbeving zal een beest uit de berg Safa in Makkah verschijnen. (Muslim).
• Dit beest zal spreken tot de mensen, zoals bewezen is door Hadith’s en een Qur’an vers. (Qur’an 27:82).
• Wanneer dit beest verschijnt uit de grond zal hij het zand van zijn hoofd afschudden.
• Zijn kop is als dat van een stier, ogen zoals dat van een varken, oren zoals dat van een olifatnt, horens zoals dat van een hertenbok, nek zoals dat van een struisvogel, borst zoals dat van een leeuw, kleur zoals dat van een tijger, klauwen zoals dat van een kat, staart zoals dat van een ram, poten zoals dat van een kameel en het afstand tussen elke twee gewrichten is 12 Elleboogslengtes lang. (Tadhkirah).
• Het zal gaan naar een plek tussen Hajrul Aswad en Maqaamul Ibraheem in Makkah. Wanneer de mensen dit zien zullen ze alle kanten oprennen, behalve één groep mensen. Het beest zal hun bereiken en hun gezichten sieren met een staf, zoals schijnende sterren en zal ‘Mu’min’ schrijven op zijn voorhoofd. Het gezicht van ongelovigen op aarde zal hij vernietigen en lelijk maken. (Muslim, Tirmidhie).
• Daarna zal hij over de wereld reizen met een grote snelheid.
• Hij zal de gezichten van alle kufaar bewerken, en niemand zal hem kunnen ontvluchten. (Muslim, Tirmidhie).
• Het is overgeleverd dat hij de staf van Mozes en ring van Solomo zal hebben. Daarna zal hij verdwijnen.
• De zon zal uit het westen opgaan. Volgens wetenschappers zal dat binnenkort kunnen gebeuren. Het gebeurt wanneer de aarde stopt en het ander kant op gaat draaien, dan komt de zon op in het westen. Dit is al gebeurt met planeet mars. (Overgeleverd in Mishkat en door Imam Tabari).
• Daarna zal een sterke wind uit de richting van Syrië komen en zielen van de gelovigen meenemen, waarna geen gelovige, zondaar of oprechte zal overblijven, behalve de ongelovigen. (Muslim).
• Dan zal de hele wereld onder leiding van ongelovige Afrikanen zijn.
• Een zwarte man uit Ethiopië met dunne benen zal de Kaba breken, steen voor steen. (Ahmad).
• Hajj zal niet meer plaatsvinden. De woorden van de Qur’an zullen worden opgeheven.
• Een ruiter zal langs Madinah rijden en zal zeggen, ‘Ooit waren hier veel moslims’. (Ahmad).
• Alleen de slechtste mensen zullen er blijven dus, en ze zullen zo zorgeloos zijn als dieren, goed en slecht zal ze niet schelen. (Overgeleverd door Imaam Muslim).
• Er zal geen vrees voor Allah in hun harten zijn.
• Deze mensen zullen erger dan beesten worden en de slechte gruweldaden begaan in de menselijke geschiedenis.
• Ze zullen veel mensen doden en onrecht zaaien op aarde.
• Er zal zoveel onwetendheid zijn dat niet eens één van hun de naam van God zal kennen.
• Zij zullen de ergste van de schepping zijn en op hun zal Qiyamah komen.
• Er zal een vuur vanuit Yemen branden en het zal de mensen bijeengaren naar hun eindbestemming. (Muslim).
• Dan zal er Qiyamah plaatsvinden en de engel Israfiel zal op de bazuin blazen en iedereen zal zijn hoofd optillen om het te horen. (Overgeleverd door Imaam Muslim).
• De eerste man die het zal horen zal eeen man zijn die bezig zal zijn met iets te maken voor zijn kameel, hij en anderen zullen worden neergehaald door de gigantishe kracht van die bazuin. (Muslim).
• Een blaas op deze bazuin zal leiden tot het totale vernietiging van het universum, alles zal vergaan behalve Allah, zelfs de engelen zullen vergaan.
• Na dat zal Allah alles opnieuw scheppen en Hij zal regen zenden en de dode lichamen van de mensen zullen voorkomen. (Overgeleverd door Imaam Muslim).
• Door een tweede blaas op de bazuin zullen de mensen opstaan en om zich heen kijken. (Muslim).

Koran 21:1. Dichter en dichter tot de mensheid komt hun Berechting en nog steeds trekken ze er geen lering uit en keren hun ruggen toe.

Advertenties