Archive for the Islam Category

Islam

Posted in Islam on 18 december 2010 by haqiqat83

Islam als ware religie

Alle grote Godsdiensten genoemd naar iemand, behalve islam.
Alle grote godsdiensten zijn genoemd naar de grondleggers of naar de naties waaruit zij geboren werden. Bijvoorbeeld het Christendom is genoemd naar Jezus Christus; het boeddhisme naar de oprichter Guatama Buddha; het Zoroastrianisme naar Zoraster, ofwel Zarathustra, en het Jodendom ontleent haar naam aan de stam Judah uit de streek Judea, waar het ontstond. Een zelfde patroon is te herkennen bij andere godsdiensten. Een uitzondering hierop vormt de islam. deze godsdienst is niet genoemd naar een bepaalde persoon of gemeenschap. Het woord “Islam” heeft die beperking niet, want het behoort niet toe aan een bepaalde persoon, land of volk. Het is geen voortbrengsel van een menselijke geest, noch richt het zich tot een bepaalde ras. Het is een universele religie en het doel er van is de houding en de eigenschap van “islam” in de mens te ontwikkelen. “Islam is dus een benaming die een bepaalde eigenschap beschrijft. Degene die deze eigenschap bezit, tot welk ras, gemeenschap, land of clan hij ook moge behoren, is een “moslim”. Volgens de Koran, het heilige boek van de moslims, zijn er in elk tijdvak wel zuivere en rechtschapen mensen geweest , die deze eigenschap bezaten, en al deze mensen waren dus moslim.

Islam = Vrede

Islam is makkelijk
Abu Hurayra r.a. berichtte dan de boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Waarlijk, deze godsdienst is gemakkelijk. Eenieder die zichzelf in deze godsdienst overlaadt, zal er zeker door overweldigd worden. Handel dus juist en gematigd, geeft blijde tijdingen en maak het (de mensen) gemakkelijk. En maak gebruik van de ochtend, de middag en de nachtelijke uren (om in aanbidding uit te munten). > door Al-Bukhari, An-Nasaaï

Het voor de mensen vergemakkelijken, ook al urineert hij in de moskee
Abu Huraira verhaalt < Een Bedoeïne urineerde in de moskee en er gingen mensen naar hem toe om hem te slaan, hierop zei de Profeet < Laat hem en gooi er een emmer water overheen om het weg te wassen. Jullie zijn gezonden om het de mensen makkelijk te maken en hullie zijn niet gezonden om het hen moeilijk te maken. > Door Bukhari

Het beste om te doen in de Islam
`Abdullah ibn `Amr ibn al-`Aas verhaalt dat een man de Boodschapper van Allah s.a.w.s. vroeg < Wat is het beste om te doen in de Islam? > Hij antwoordde < Mensen voeden en iedereen met de vredesgroet (as-selamun `aleikum) groeten, of je ze nu kent of niet. > door Bukhari en Muslim

Vanwege jaloezie Islam niet accepteren
< Voorwaar, de (enige) godsdienst bij Allah is de Islam en degenen die de Schrift gegeven was verschilden (hierover) nadat de kennis tot hen gekomen was niet over van mening dan door onderlinge jaloezie. En wie de tekenen van Allah loochent: voorwaar, Allah is snel in de afrekening. > Q.3:19

Vervolmaakt
< Verboden voor jullie zijn het kadaver, het bloed en het vlees van het varken en hetgeen waarover anders (dan de Naam) van Allah is uitgesproken, het gewurgde, het geslagene, het gevallene, het gestokene en dat waar de wilde dieren van gevreten hebben – behalve wat jullie geslacht hebben – en (verboden is) wat op de afgodsaltaren geslacht is en wat jullie met pijlen verloten. Dat is een zware zonde. Op deze dag wanhopen degenen die ongelovig zijn aan (de bestrijding van) jullie godsdienst. Vreest hen niet, maar vreest Mij. Vandaag hen Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen. En wie door honger gedwongen is, zonder neiging tot zonde: Allah is dan Vergevensgezind, Meest Barmhartig. > Q. 5:3

Fundamenten van de islam

Overgeleverd van Ibn `Abbas r.a. dat hij heeft gezegd < Toen de afvaardiging van `Abdul Qays bij de profeet s.a.w.s. kwam vroeg hij < Wie zijn deze mensen? (of) wie is deze afvaardiging? > zij antwoordden < Wij zijn van (de stam van) Rabie`ah. > Hij s.a.w.s. zei < Welkom o mensen (of) welkom o afvaardiging. Jullie zullen niet te schande worden gebracht en jullie zullen geen spijt hebben. > Zij zeiden < O boodschapper van Allah, wij kunnen niet bij u komen behalve in de gewijde maand. Tussen ons en u bevindt zich namelijk deze ongelovige stam van Mudhar. Draagt u ons daarom een duidelijk bevel op, waarvan we ons volk op de hoogte kunnen brengen en waarmee wij het Paradijs kunnen betreden. Vervolgens vroegen zij hem over (toegestane en verboden) dranken. Hij beval hen toen vier zaken en verbood hen vier zaken. Hij beval hen te geloven in Allah alleen. Hij vroeg < weten jullie wat geloof in Allah alleen is? > Zij antwoordden < Allah en Zijn boodschapper weten het beter. > Hij zei < De getuigenis dat er geen ware god is behalve Allah en dat Muhammed de boodschapper van Allah is; het verrichten van de gebeden; het betalen van de zakaat; de vasten tijdens de Ramadan; en dat jullie een vijfde van de oorlogsbuit afstaan. > Hij verbood hen vijf zaken < Al-Hantam, Ad-Dubaa`, an-Naqier en Al-Muzaffat en misschien heeft hij al-Muqayyar ook genoemd (dit zijn de namen van de potten waarin alcoholische dranken werden bereid. De Profeet s.a.w.s. noemde de potten en bedoelde uiteraard de wijn.) Hij zei < Onthoud dit en bericht hierover de mensen die jullie hebben achtergelaten. > Overgeleverd door Al-Bukhari [53]

De Islam is gematigdheid

Abu Huraira verhaalt dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s. zei < Voorwaar, de godsdienst is gemakkelijk, en niemand overdrijft in de godsdienst zonder daardoor overwonnen te worden. Weest daarom gematigd, en handelt volgens jullie vermogens en verkonigt blijde tijdingen en zoek de hulp van Allah door gebeden in de ochtend en de avond en een gedeelte van de nacht. > door Bukhari
In een andere versie van Bukhari < Weest gematigd en handelt volgens jullie vermogens en bidt in de ochtend en de avond en een gedeelte van de nacht. >

Vraag geen onnodige vragen
Abu Huraira verhaalt dat de Profeet s.a.w.s. zei < Laat mij met rust aangaande de dingen die ik jullie niet noem. Degenen die jullie voorafgegaan zijn, zijn geruïneerd door hun Profeten en dan met hen van mening te verschillen. Als ik jullie iets verbied, neem er dan afstand van, en wanneer ik jullie iets gebiedt, voer het dan naar julie vermogens uit. >

77 taken van het geloof
Abu Huraira verhaalt dat de Profeet s.a.w.s. zei < Het geloof bestaat uit meer dan zestig of zeventig takken. En de hoogste ervan is de bevestiging ‘Er is geen God dan Allah’. En de laagste is het verwijderen van iets wat ongemak op de weg veroorzaakt, en schaamte behoort ook tot de taken van het geloof. > door Bukhari en Muslim

De Profeet s.a.w.s. wijst het kloosterleven en het celibatair leven af
Anas verhaalt < Drie mannen gingen naar het huis van de vrouwen van de Profeet en stelden vragen over de manier waarop hij bad. Toen hen dit verteld werd, leek hen dit weinig en zeiden < Er is geen vergelijking mogelijk tussen de Profeet en ons. Hem zijn de vroegere en de latere (zonden) vergeven. > Een van hen zei < Ik zal altijd de gehele nacht bidden. > De andere zei < Ik zal iedere dag vasten, zonder onderbreken. > (Weer) een ander zei < Ik zal mij van vrouwen onthouden en nooit trouwen. >
Vervolgens kwam de Boodschapper van Allah bij hen, en vroeg hen < Hebben jullie dit-en-dit gezegd? > Bij Allah, ik vrees Allah meer dan jullie doen, en ik ben meer godvrezend dan jullie, maar ik vast en verbreek mijn vasten, ik bid `s nachts vrijwillige gebeden en slaap ook, en ik ga ook bij mijn vrouwen. Wie zich van mijn manier van leven afkeert, hoort niet bij mij. > Door Bukhari

Gehoorzaam de Profeet s.a.w.s.
Abu Huraira verhaalt dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s zei < Mijn hele ummah (geloofsgemeeschap) zal het paradijs binnentreden, behalve wie mij ontkent. > En werd gevraagd < Wie ontkennen jou, O Boodschapper van Allah ? > Hij zei < Wie mij gehoorzaamt treedt het paradijs binnen, en wie mij ongehoorzaam is ontkent mij. > Door Bukhari

Quran soerah 3 Aayah 85 En wie er een andere levensbeschouwing dan de Islam zoekt: het zal niet van hen aanvaard worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers.

Advertenties