Archive for the lâ ilâha illâ Allâh Category

lâ – ilâha – illâ – Allâh

Posted in lâ ilâha illâ Allâh with tags on 21 november 2009 by haqiqat83

لااله الاالله محمد رسول الله

La Ilaaha ill Allah’
La Ilaaha’ dat wil zeggen: Geen God, dier of ding verdient het om aanbeden te worden. Iemand die in la Ilaaha illAllah gelooft heeft een brede levensvisie. Zijn maatstaf is geloven in God de Schepper. ‘illAllah’ dat wil zeggen: Hij is Allah, de Almachtige God, Heer van alle werelden en onvergelijkelijk verheven boven Zijn schepping. Daardoor ervaart hij een band met alle dingen, want allen hebben als gemeenschappelijke factor dat zij toebehoren aan dezelfde Heer. Niets is de gelovige vreemd, want waarheen hij zijn blik ook richt of met wie hij ook in aanraking komt, het is onderworpen aan dezelfde Meester Hierdoor is hij niet partijdig en beperkt zijn genegenheid en sympathie niet tot een enkele groep. Zijn blik verbreedt zich totdat zijn geestelijke horizon de gehele schepping omvat. Geen atheïst of aanbidder van afgoden kan een zo ruime levensvisie ontwikkelen en zo veel gevoel hebben voor zijn medeschepselen.

 لااله الاالله

lâ   ilâha    illâ    Allâh
lâ (= no, not, none, neither
ilâha = a god, deity, object of worship
illâ = but, except (illâ is a contraction of in-lâ, literally if not)
Allâh = Allâh
”De ware betekenis van Laa ilaaha ill-Allah”
“De voorwaarden van Laa ilaaha ill-Allah”

Er zijn zeven voorwaarden waaraan iemand dient te voldoen alvorens ‘Laa ilaaha ill-Allah’ van hem wordt geaccepteerd. Dit zijn :

1 Kennis
Men dient te weten wat de betekenis is van ‘Laa ilaaha ill-Allah’, zowel het bevestigende als het ontkennende deel ervan. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:
“Weet dat er geen god is dan Allah en vraag om vergeving voor jouw zonden.” (Soerat Mohammed: 19)
2 Overtuiging
Men dient overtuigd te zijn van het feit dat alleen Allah het recht heeft aanbeden te worden. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:
“Voorwaar, de gelovigen zijn slechts degenen die in Allah en Zijn Boodschapper geloven, vervolgens niet twijfelen en die met hun bezittingen en hun levens strijden op de Weg van Allah. Zij zijn de waarachtigen.” (Soerat al-Hoedjoeraat: 15)
3 Toewijding
Men moet alleen Allah aanbidden zonder Hem enige deelgenoten toe te kennen. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“En zij werden niets anders opgedragen dan Allah met toewijding te aanbidden…” (Soerat al-Bayyinah: 5)
4 Oprechtheid
Men dient de daden bij het woord te voegen. Als men dus beweert te geloven, moet dit niet slechts bij lipdiensten blijven en moet zijn hart zich ook hebben overgegeven aan de eenheid van Allah. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“Rekenen de mensen erop dat zij met rust zullen worden gelaten als zij zeggen: ,, Wij geloven.”, en dat zij niet beproefd zullen worden? En waarlijk, Wij hebben degenen voor hen beproefd. Opdat Allah de oprechten en de leugenaars bekend zal maken.” (Soerat al-cAnkaboet: 2)
5 Liefde
Men dient de getuigenis af te leggen met liefde voor Allah, Zijn Profeet (vrede zij met hem) en de betekenis van deze woorden. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“En onder de mensen zijn er die naast Allah deelgenoten nemen, die zij liefhebben, zoals zij Allah liefhebben. Maar degenen die geloven zijn sterker in hun liefde voor Allah.” (Soerat al-Baqarah: 162)
6 Overgave
Men dient alleen Allah te aanbidden en zich over te geven aan en te geloven in Zijn Wetgeving. Daarnaast moet men ervan overtuigd zijn dat de Wetgeving van Allah de Waarheid is. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:
“En keert terug tot jullie Heer en geeft jullie over aan hem.” (Soerat az-Zoemar: 54)
7 Aanvaarden
Men dient de getuigenis te aanvaarden. Dit houdt in dat men dient te aanvaarden dat Allah alleen aanbeden mag worden en niets of niemand anders. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“Voorwaar toen er tegen hen gezegd werd: ,, Er is geen god dan Allah.”, stelden zij zich hoogmoedig op en zij zeiden: ,,Zullen wij onze goden dan in de steek laten vanwege een bezeten dichter.” (Soerat Saaffaat: 35-36)

Advertenties