Archive for the Moslim Category

Alles is moslim

Posted in Moslim with tags on 18 december 2010 by haqiqat83

Een teken van Allah, voor jou
iedereen kan zien, dat het heelal waar we in leven een geordend geheel is. Er heerst orde en wetmatigheid en alles heeft zo zijn eigen plaats. Daardoor kan alles zo goed functioneren. De zon, maan, sterren en alle andere hemellichamen zijn samengevoegd in een schitterend systeem. Zij volgen onveranderlijke weten en wijken zelfs niet in geringste mate van de hen opgelegde baan af. De aarde draait om haar eigen as en volgt in haar wenteling om de zon exact de juiste koers. Zo is alles in de wereld van de kleine elektron tot de geweldige melkwegstelsels, onderhevig aan vaste wetten. zelfs in het menselijk leven zijn de natuurwetten duidelijk te herkennen. De geboorte van de mens, zijn leven en ontwikkeling worden geregeld door een aantal biologische wetmatigheden. hij ontleent zijn voedsel aan de natuur volgens onveranderlijke regels. Alle organen van zijn lichaam, zelfs de weefsel van hart en hersenen, zijn onderhevig aan vaste wetten om kort te gaan, het heelal wordt door de wetten bestuurd en alles wat zich erin bevindt, volgt de opgelegde regels.

Alles is moslim
Deze machtige, al doordingende wet, die alle dingen in dit universum regelt, is eigenlijk de wet van Allah, de Schepper en de Heer van al wat bestaat. Aangezien de hele schepping zich onderwerpt aan de wet van Allah, volgt dus, letterlijk gesproken, alles in dit heelal de godsdienst van de islam, want Islam betekent immers overgave en gehoorzaamheid aan Allah. De zon, de maan en alle andere hemellichamen zijn dus moslims. Ditzelfde is het geval met lucht, water, straling, bergen, planten en dieren. Alle dingen zijn moslims, want ze gehoorzamen aan de wet van Allah. Zelfs een mens die weigert in Allah te geloven of iemand die iets anders dan Allah aanbid, kan er niet aan ontkomen dat hij van nature moslim is.

Alle profeten moslim
De profeten onderrichten allemaal Gods eenheid, Zijn eigenschappen, de dag van het Oordeel, de zending van de profeten, de heiligen boeken en vroegen de mensen daarom een leven van gehoorzaamheid en overgave aan God te leiden. Dit alles is ‘dien’ en alle profeten hebben deze leer met elkaar gemeen.

Soerah 3 Al-Imraan Aayah 3:67

3:67 Abraham was geen Jood, en geen Christen, maar hij was een Hanif, MOSLIM die zich (aan Allah) overgegeven had, en hij behoorde niet tot de veelgodenaanbidders.

Soerah 3 Al-Imraan Aayah 3:102

3:102 O jullie die geloven, vreest Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterft niet anders dan als Moslims.

Soerah 12 Yusuf Aayah 101

12:101 O mijn Heer, voorzeker, U heeft mij een gedeelte van het koninkrijk gegeven en U heeft mij de uitleg van de dromen onderwezen. Schepper van de hemelen en de aarde, U bent mijn Beschermer, op de wereld en in het Hiernamaals, doe mij sterven als iemand die zich (aan Allah) overgegeven¬† (MOSLIM)¬†heeft en verenig mij met de oprechten.”

3:103 En houdt jullie allen stevig vast aan het touw (de levensbeschouwing) van Allah en weest niet verdeeld. Gedenkt de gunst die Allah jullie schonk toen jullie vijanden waren en Hij jullie harten tot elkaar bracht en jullie door Zijn gunst broeders werden, toen jullie op de rand van de afgrond van de Hel waren en Hij jullie ervan redde. Zo heeft Allah Zijn Tekenen voor jullie duidelijk gemaakt. Hopelijk zullen jullie leiding volgen.

6: 159

6: 163

3: 52

3: 64

3:67

3:80

3:84

Quran soerah 41 Aayah 33 “En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: “Waarlijk, ik behoor tot de Moslims.”

Quran soerah 3 Aayah 85 “En wie er een andere levensbeschouwing dan de Islam zoekt: het zal niet van hen aanvaard worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers.”

Advertenties