Islam

Posted in Islam on 18 december 2010 by haqiqat83

Islam als ware religie

Alle grote Godsdiensten genoemd naar iemand, behalve islam.
Alle grote godsdiensten zijn genoemd naar de grondleggers of naar de naties waaruit zij geboren werden. Bijvoorbeeld het Christendom is genoemd naar Jezus Christus; het boeddhisme naar de oprichter Guatama Buddha; het Zoroastrianisme naar Zoraster, ofwel Zarathustra, en het Jodendom ontleent haar naam aan de stam Judah uit de streek Judea, waar het ontstond. Een zelfde patroon is te herkennen bij andere godsdiensten. Een uitzondering hierop vormt de islam. deze godsdienst is niet genoemd naar een bepaalde persoon of gemeenschap. Het woord “Islam” heeft die beperking niet, want het behoort niet toe aan een bepaalde persoon, land of volk. Het is geen voortbrengsel van een menselijke geest, noch richt het zich tot een bepaalde ras. Het is een universele religie en het doel er van is de houding en de eigenschap van “islam” in de mens te ontwikkelen. “Islam is dus een benaming die een bepaalde eigenschap beschrijft. Degene die deze eigenschap bezit, tot welk ras, gemeenschap, land of clan hij ook moge behoren, is een “moslim”. Volgens de Koran, het heilige boek van de moslims, zijn er in elk tijdvak wel zuivere en rechtschapen mensen geweest , die deze eigenschap bezaten, en al deze mensen waren dus moslim.

Islam = Vrede

Islam is makkelijk
Abu Hurayra r.a. berichtte dan de boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Waarlijk, deze godsdienst is gemakkelijk. Eenieder die zichzelf in deze godsdienst overlaadt, zal er zeker door overweldigd worden. Handel dus juist en gematigd, geeft blijde tijdingen en maak het (de mensen) gemakkelijk. En maak gebruik van de ochtend, de middag en de nachtelijke uren (om in aanbidding uit te munten). > door Al-Bukhari, An-Nasaaï

Het voor de mensen vergemakkelijken, ook al urineert hij in de moskee
Abu Huraira verhaalt < Een Bedoeïne urineerde in de moskee en er gingen mensen naar hem toe om hem te slaan, hierop zei de Profeet < Laat hem en gooi er een emmer water overheen om het weg te wassen. Jullie zijn gezonden om het de mensen makkelijk te maken en hullie zijn niet gezonden om het hen moeilijk te maken. > Door Bukhari

Het beste om te doen in de Islam
`Abdullah ibn `Amr ibn al-`Aas verhaalt dat een man de Boodschapper van Allah s.a.w.s. vroeg < Wat is het beste om te doen in de Islam? > Hij antwoordde < Mensen voeden en iedereen met de vredesgroet (as-selamun `aleikum) groeten, of je ze nu kent of niet. > door Bukhari en Muslim

Vanwege jaloezie Islam niet accepteren
< Voorwaar, de (enige) godsdienst bij Allah is de Islam en degenen die de Schrift gegeven was verschilden (hierover) nadat de kennis tot hen gekomen was niet over van mening dan door onderlinge jaloezie. En wie de tekenen van Allah loochent: voorwaar, Allah is snel in de afrekening. > Q.3:19

Vervolmaakt
< Verboden voor jullie zijn het kadaver, het bloed en het vlees van het varken en hetgeen waarover anders (dan de Naam) van Allah is uitgesproken, het gewurgde, het geslagene, het gevallene, het gestokene en dat waar de wilde dieren van gevreten hebben – behalve wat jullie geslacht hebben – en (verboden is) wat op de afgodsaltaren geslacht is en wat jullie met pijlen verloten. Dat is een zware zonde. Op deze dag wanhopen degenen die ongelovig zijn aan (de bestrijding van) jullie godsdienst. Vreest hen niet, maar vreest Mij. Vandaag hen Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen. En wie door honger gedwongen is, zonder neiging tot zonde: Allah is dan Vergevensgezind, Meest Barmhartig. > Q. 5:3

Fundamenten van de islam

Overgeleverd van Ibn `Abbas r.a. dat hij heeft gezegd < Toen de afvaardiging van `Abdul Qays bij de profeet s.a.w.s. kwam vroeg hij < Wie zijn deze mensen? (of) wie is deze afvaardiging? > zij antwoordden < Wij zijn van (de stam van) Rabie`ah. > Hij s.a.w.s. zei < Welkom o mensen (of) welkom o afvaardiging. Jullie zullen niet te schande worden gebracht en jullie zullen geen spijt hebben. > Zij zeiden < O boodschapper van Allah, wij kunnen niet bij u komen behalve in de gewijde maand. Tussen ons en u bevindt zich namelijk deze ongelovige stam van Mudhar. Draagt u ons daarom een duidelijk bevel op, waarvan we ons volk op de hoogte kunnen brengen en waarmee wij het Paradijs kunnen betreden. Vervolgens vroegen zij hem over (toegestane en verboden) dranken. Hij beval hen toen vier zaken en verbood hen vier zaken. Hij beval hen te geloven in Allah alleen. Hij vroeg < weten jullie wat geloof in Allah alleen is? > Zij antwoordden < Allah en Zijn boodschapper weten het beter. > Hij zei < De getuigenis dat er geen ware god is behalve Allah en dat Muhammed de boodschapper van Allah is; het verrichten van de gebeden; het betalen van de zakaat; de vasten tijdens de Ramadan; en dat jullie een vijfde van de oorlogsbuit afstaan. > Hij verbood hen vijf zaken < Al-Hantam, Ad-Dubaa`, an-Naqier en Al-Muzaffat en misschien heeft hij al-Muqayyar ook genoemd (dit zijn de namen van de potten waarin alcoholische dranken werden bereid. De Profeet s.a.w.s. noemde de potten en bedoelde uiteraard de wijn.) Hij zei < Onthoud dit en bericht hierover de mensen die jullie hebben achtergelaten. > Overgeleverd door Al-Bukhari [53]

De Islam is gematigdheid

Abu Huraira verhaalt dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s. zei < Voorwaar, de godsdienst is gemakkelijk, en niemand overdrijft in de godsdienst zonder daardoor overwonnen te worden. Weest daarom gematigd, en handelt volgens jullie vermogens en verkonigt blijde tijdingen en zoek de hulp van Allah door gebeden in de ochtend en de avond en een gedeelte van de nacht. > door Bukhari
In een andere versie van Bukhari < Weest gematigd en handelt volgens jullie vermogens en bidt in de ochtend en de avond en een gedeelte van de nacht. >

Vraag geen onnodige vragen
Abu Huraira verhaalt dat de Profeet s.a.w.s. zei < Laat mij met rust aangaande de dingen die ik jullie niet noem. Degenen die jullie voorafgegaan zijn, zijn geruïneerd door hun Profeten en dan met hen van mening te verschillen. Als ik jullie iets verbied, neem er dan afstand van, en wanneer ik jullie iets gebiedt, voer het dan naar julie vermogens uit. >

77 taken van het geloof
Abu Huraira verhaalt dat de Profeet s.a.w.s. zei < Het geloof bestaat uit meer dan zestig of zeventig takken. En de hoogste ervan is de bevestiging ‘Er is geen God dan Allah’. En de laagste is het verwijderen van iets wat ongemak op de weg veroorzaakt, en schaamte behoort ook tot de taken van het geloof. > door Bukhari en Muslim

De Profeet s.a.w.s. wijst het kloosterleven en het celibatair leven af
Anas verhaalt < Drie mannen gingen naar het huis van de vrouwen van de Profeet en stelden vragen over de manier waarop hij bad. Toen hen dit verteld werd, leek hen dit weinig en zeiden < Er is geen vergelijking mogelijk tussen de Profeet en ons. Hem zijn de vroegere en de latere (zonden) vergeven. > Een van hen zei < Ik zal altijd de gehele nacht bidden. > De andere zei < Ik zal iedere dag vasten, zonder onderbreken. > (Weer) een ander zei < Ik zal mij van vrouwen onthouden en nooit trouwen. >
Vervolgens kwam de Boodschapper van Allah bij hen, en vroeg hen < Hebben jullie dit-en-dit gezegd? > Bij Allah, ik vrees Allah meer dan jullie doen, en ik ben meer godvrezend dan jullie, maar ik vast en verbreek mijn vasten, ik bid `s nachts vrijwillige gebeden en slaap ook, en ik ga ook bij mijn vrouwen. Wie zich van mijn manier van leven afkeert, hoort niet bij mij. > Door Bukhari

Gehoorzaam de Profeet s.a.w.s.
Abu Huraira verhaalt dat de Boodschapper van Allah s.a.w.s zei < Mijn hele ummah (geloofsgemeeschap) zal het paradijs binnentreden, behalve wie mij ontkent. > En werd gevraagd < Wie ontkennen jou, O Boodschapper van Allah ? > Hij zei < Wie mij gehoorzaamt treedt het paradijs binnen, en wie mij ongehoorzaam is ontkent mij. > Door Bukhari

Quran soerah 3 Aayah 85 En wie er een andere levensbeschouwing dan de Islam zoekt: het zal niet van hen aanvaard worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers.

Advertenties

Alles is moslim

Posted in Moslim with tags on 18 december 2010 by haqiqat83

Een teken van Allah, voor jou
iedereen kan zien, dat het heelal waar we in leven een geordend geheel is. Er heerst orde en wetmatigheid en alles heeft zo zijn eigen plaats. Daardoor kan alles zo goed functioneren. De zon, maan, sterren en alle andere hemellichamen zijn samengevoegd in een schitterend systeem. Zij volgen onveranderlijke weten en wijken zelfs niet in geringste mate van de hen opgelegde baan af. De aarde draait om haar eigen as en volgt in haar wenteling om de zon exact de juiste koers. Zo is alles in de wereld van de kleine elektron tot de geweldige melkwegstelsels, onderhevig aan vaste wetten. zelfs in het menselijk leven zijn de natuurwetten duidelijk te herkennen. De geboorte van de mens, zijn leven en ontwikkeling worden geregeld door een aantal biologische wetmatigheden. hij ontleent zijn voedsel aan de natuur volgens onveranderlijke regels. Alle organen van zijn lichaam, zelfs de weefsel van hart en hersenen, zijn onderhevig aan vaste wetten om kort te gaan, het heelal wordt door de wetten bestuurd en alles wat zich erin bevindt, volgt de opgelegde regels.

Alles is moslim
Deze machtige, al doordingende wet, die alle dingen in dit universum regelt, is eigenlijk de wet van Allah, de Schepper en de Heer van al wat bestaat. Aangezien de hele schepping zich onderwerpt aan de wet van Allah, volgt dus, letterlijk gesproken, alles in dit heelal de godsdienst van de islam, want Islam betekent immers overgave en gehoorzaamheid aan Allah. De zon, de maan en alle andere hemellichamen zijn dus moslims. Ditzelfde is het geval met lucht, water, straling, bergen, planten en dieren. Alle dingen zijn moslims, want ze gehoorzamen aan de wet van Allah. Zelfs een mens die weigert in Allah te geloven of iemand die iets anders dan Allah aanbid, kan er niet aan ontkomen dat hij van nature moslim is.

Alle profeten moslim
De profeten onderrichten allemaal Gods eenheid, Zijn eigenschappen, de dag van het Oordeel, de zending van de profeten, de heiligen boeken en vroegen de mensen daarom een leven van gehoorzaamheid en overgave aan God te leiden. Dit alles is ‘dien’ en alle profeten hebben deze leer met elkaar gemeen.

Soerah 3 Al-Imraan Aayah 3:67

3:67 Abraham was geen Jood, en geen Christen, maar hij was een Hanif, MOSLIM die zich (aan Allah) overgegeven had, en hij behoorde niet tot de veelgodenaanbidders.

Soerah 3 Al-Imraan Aayah 3:102

3:102 O jullie die geloven, vreest Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterft niet anders dan als Moslims.

Soerah 12 Yusuf Aayah 101

12:101 O mijn Heer, voorzeker, U heeft mij een gedeelte van het koninkrijk gegeven en U heeft mij de uitleg van de dromen onderwezen. Schepper van de hemelen en de aarde, U bent mijn Beschermer, op de wereld en in het Hiernamaals, doe mij sterven als iemand die zich (aan Allah) overgegeven  (MOSLIM) heeft en verenig mij met de oprechten.”

3:103 En houdt jullie allen stevig vast aan het touw (de levensbeschouwing) van Allah en weest niet verdeeld. Gedenkt de gunst die Allah jullie schonk toen jullie vijanden waren en Hij jullie harten tot elkaar bracht en jullie door Zijn gunst broeders werden, toen jullie op de rand van de afgrond van de Hel waren en Hij jullie ervan redde. Zo heeft Allah Zijn Tekenen voor jullie duidelijk gemaakt. Hopelijk zullen jullie leiding volgen.

6: 159

6: 163

3: 52

3: 64

3:67

3:80

3:84

Quran soerah 41 Aayah 33 “En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken doet en zegt: “Waarlijk, ik behoor tot de Moslims.”

Quran soerah 3 Aayah 85 “En wie er een andere levensbeschouwing dan de Islam zoekt: het zal niet van hen aanvaard worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers.”

Muhammed s.a.w.s.

Posted in Profeten on 16 december 2010 by haqiqat83

Muhammed s.a.w.s.
Degene die geloven in wat aan Muhammed is neergezonden
< Degenen die ongelovig zijn en afhouden van de Weg van Allah: Hij zal hun werken verloren doen gaan. Maar degenen die geloven en goede werken verrichten en die geloven in wat aan Muhammed is neergezonden en het is de Waarheid van hun Heer: Hij zal hun zonden uitwissen en hun toestand verbeteren. > Q. 47:1-2

Muhammed s.a.w.s. de laatste Profeet
< …hij (Muhammed) is de Boodschapper van Allah en de laatste van de Profeten. En Allah is Alwetend over alle zaken. > Q. 33:40

Muhammed s.a.w.s. niet meer dan een Boodschapper
< En Muhammed is niet meer dan een Boodschapper. Vóór hem zijn de Boodschappers reeds heengegaan. Als hij dan zou sterven of gedood worden: waarom zouden jullie je dan op jullie hielen omdraaien (terugvallen in ongeloof)? En wie zich op zijn hielen zou omdraaien: het schaadt Allah niets. En Allah zal de dankbaren belonen. > Q.3:144

Al zouden engelen zijn neergezonden en de doden spreken…
< En al zouden Wij Engelen tot hen neergezonden hebben en zouden de doden tot hen gesproken hebben en zouden Wij alle zaken (die Muhammed`s profeetschap bewijzen) vóór hen verzameld hebben, dan nog zouden zij niet geloven, tenzij Allah het wilde, maar de meesten van hen zijn onwetend. > Q. 6:111

Degene die geloven dat de Qoran verzonnen is
< Of zij zeggen < Hij (Muhammed) heeft hem (de Qoran) verzonnen. > Zeg Brengt dan tien verzonnen hoofdstukken voort die daaraan gelijk zijn en roept op wie jullie kunnen, buiten Allah, als jullie waarachtigen zijn. > Q. 11:13

Verzen gericht naar Muhammed s.a.w.s.
< Ook al verlang jij (O Muhammed) er hevig naar hen te leiden: voorwaar, Allah leidt niet degene die Hij doet dwalen. En er zijn voor hen geen helpers. > Q. 16:37

< Zeg (O, Muhammed) < Ik zeg jullie niet dat de schatten van Allah bij mij zijn en niet dat ik het verborgene ken, en ik zeg jullie niet dat ik een Engel ben: Ik volg slechts wat aan mij geopenbaard wordt. > Zeg < Zijn de blinden en de zienden gelijk? Denken jullie dan niet na? > Q.6:50

< Laat je niet treurig maken (O Muhammed) door degenen die zich naar het ongeloof haasten. Voorwaar, zij zullen Allah niet schaden. Allah wil dat Hij hen geen aandeel in het Hiernamaals geeft en voor hen is er een geweldige bestraffing. > Q 3:176

< Wij weten het beste wat zij zeggen. En jij (Muhammed) bent niet als een dringer over hen aangesteld. Vermaan daarom met de Quran degenen die Mijn Waarschuwing vrezen. > Q. 50:45

< En degenen die ongelovig zijn, zeggen < Waarom is er geen teken van zijn Heer naar hem (Muhammed) neergezonden? > Voorwaar, jij bent slechts een waarschuwer en voor elk volk is er een leiden (Profeet). > Q. 13:7

< Zo hebben Wij jou (O Muhammed) tot en gemeenschap gezonden, waaraan andere gemeenschappen vooraf zijn gegaan, om aan hen (de Qoran) voor te dragen, die Wij aan jou hebben geopenbaard, terwijl zij de Erbarmer niet geloven. Zeg < Hij is mijn Heer, er is geen god dan Hij, op Hem heb ik mijn vertrouwen gesteld en tot Hem is de terugkeer. > Q. 13:30

Quran 61: Aayah 6. En toen Jezus, zoon van Maria, zei: “O kinderen van Israël, Ik ben Allah’s
boodschapper voor u, datgene bevestigend wat voor mij in de Torah was, en een
blijde tijding gevende van een boodschapper die na mij komen zal, zijn naam zal
Ahmad zijn.” En als hij tot hen komen zal met duidelijke bewijzen zullen zij
zeggen: “Dit is louter bedrog.”

Isa ( jezus) verkondigt een opvolger

LEES IN DE BIJBEL…..

(Jezus tot zijn discipelen red.:) Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven die altijd bij jullie zal zijn: de Geest van de Waarheid. Johannes 14:16-17

Wanneer de pleitbezorger komt die ik (Jezus red.) van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de Waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest.’ Johannes 15:26-27

‘Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik (Jezus red.) ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is…’ Johannes 16:7-8

‘Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de Waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren.’ Johannes 16: 12-14

Isah a.s.

Posted in Profeten on 16 december 2010 by haqiqat83

Isa a.s.

< Zeg < Wij geloven in Allah en in wat er tot ons neergezonden is en in wat er neergezonden is aan Ibrahim en Ismail, Ishaq, Yaqoeb en de kinderen van Yaqoeb (al Asbath) en in wat er aan Musa, `Isa en de Profeten van hun Heer werd gegeven. Wij maken geen onderscheid tussen wie van hen dan ook en wij hebben ons aan Hem overgegeven. (moslim )> Q. 3:84

En wie er een andere levensbeschouwing dan de Islam zoekt: het zal niet van hen aanvaard worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers.Q. 3:85

O jullie die geloven, vreest Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterft niet anders dan als moslims. Q.3:102

`Isa a.s. was versterkt door Djibril a.s.
< En voorzeker, Wij hebben Musa het Boek gegeven en Wij deden na hem de Boodschappers volgen. En Wij gaven `Isa, de zoon van Meryem de duidelijke bewijzen. En wij versterkten hem met de heilige Geest (Djibril). Is het dan zo dat telkens wanneer er een Boodschapper tot jullie kwam met wat niet in overeenstemming was met jullie begeerten, jullie hooghartig werden en jullie een aantal van hen loochenden en een aantal doodden? > Q. 2:87

`Isa a.s. bevestigde de Taurat (Tora)
< En Wij lieten `Isa, zoon van Maryam, in hun voetstappen volgen, ter bevestiging van wat er van de Taurat (reeds) vóór hem was. En Wij gaven hem de Indjil met daarin Leiding en Licht en een bevestiging van wat er van de Taurat (reeds) vóór hem was: als een leiding en een onderricht voor de Moettaqoen. > Q. 5:46 

`Isa a.s. was geen zoon van Allah
< En de Joden zeggen < Oezeyr is de zoon van Allah, > en de Christenen zeggen < De Masih (`Isa) is de zoon van Allah. > Dat zijn hun woorden uit hun monden. Zij doen soortgelijke uitspraken als degenen die voorheen ongelovig waren. Moge Allah hen vervloeken, hoe kunnen zij zo afwijken? Zij hebben hun schriftgeleerden en hun monniken tot heren naast Allah genomen en (ook) de Masih de zoon van Meryem, terwijl hun niets is bevolen dan dat zij één God aanbidden: er is geen god dan Hij. Heilig is Hij boven de deelgenoten die zij naast Hem toekennen. > Q. 9:30-31

< Wie dan met jou (O Muhammed) over hem (`Isa) redetwisten nadat de kennis tot jou is gekomen, zeg dan < Laten wij onze zonen en jullie zonen en onze vrouwen en jullie vrouwen en onszelf en jullie zelf bij elkaar roepen en dan gezamenlijk (Allah`s vloek) afroepen en dan Allah`s vloek toewensen aan de leugenaars > Q. 3:61
* Het meningsverschil betrof de positie van `Isa, van wie de Christenen beweerden dat hij de zoon van God zou zijn. Om aan de discussie een eind te maken roept Allah Zijn Profeet Muhammed op de resp. families bij elkaar te roepen en iedere groep te laten zweren, op bestraffing van de vervloeking door Allah als zij zouden liegen. Deze manier van zweren wordt Moebaahalah genoemd. De Christenen weigerden echter op dit aanbod in te gaan.

De schepping van `Isa a.s. is vergelijkbaar met die van Adam a.s.
< Voorwaar, de gelijkenis (van de schepping) van `Isa is bij Allah als de gelijkenis (van de schepping) van Adam. Hij schiep hem uit aarde en Zei vervolgens tot hem < Wees > en hij was. > Q. 3:59

De geboorte van `Isa a.s.
< Toen de vrouw van `Imran zei < Mijn Heer voorwaar, ik wijd bij belofte aan U wat er in mijn buik is, aanvaard het van mij. Voorwaar, U bent de Alhorende, de Alwetende. En toen zij haar gebaarde had, zei zij < Mijn Heer, ik heb haar gebaard, (het is) een meisje > , – en Allah wist het best wat zij gebaard had – > en het mannelijk is niet als het vrouwelijke. En voorwaar, ik heb haar Meryem genoemd, en ik smeek U haar en haar nakomelingen te beschermen tegen de vervloekte Satan. > Toen aanvaardde haar Heer haar vriendelijk en deed haar goed opgroeien. En Hij stelde haar onder de hoede van Zakariyya. Iedere keer dat Zakariyya in de (gebeds-)ruimte bij haar kwam vond hij levensvoorzieningen bij haar. Hij zei < O Meryem, van waar heb jij dat? Zij zei < Dat komt bij Allah vandaan, voorwaar, Allah voorziet wie Hij wil zonder afrekening. Daar smeekte Zakariyya zijn Heer, hij zei < O mijn Heer, schenk mij van U een goed nageslacht, voorwaar, U bent het die de smeekbede hoort. Toen riepen de Engelen tot hem, toen hij in de gebedsruimte (Mihrab) in gebed stond < Voorwaar Allah brengt jou een verheugende tijding: (de geboorte van) Yahya, als een bevestiging van een Woord van Allah, als een leider, een ingetogene, een profeet, behorende tot de rechtgeschapene. Hij zei < O mijn Heer, hoe kan ik een jongen (verwekken, terwijl ik oud geworden ben en mijn vrouw onvruchtbaar is? > Hij (Allah) zei < Zo doet Allah wat Hij wil. > Hij zei < O mijn Heer, geef mij een teken. > Hij (Allah) zei < Jouw teken is, dat je drie dagen niet met de mensen spreekt dan door gebaren, gedenkt jouw Heer veel en prijst (Zijn glorie) in de avond en in de ochtend > En toen de Engelen zeiden < O Meryem, voorwaar, Allah heeft jou uitverkorenen en jou gereinigd en jou boven de vrouwen van de werelden uitverkoren. O Meryem, gehoorzaam jou Heer en kniel je (voor Hem) neer en buig je met de buigenden. Dat zijn de berichten over het verborgene die Wij aan jou (O Muhammed) mededelen. En jij was niet met hen toen zij door hun pennen te werpen verlootten wie van hen verantwoordelijk was voor de zorg voor Meryem, en jij was ook niet bij hen toen zij hierover redetwistten. (Gedenkt) Toen de Engelen zeiden < O Meryem, voorwaar, Allah kondigt jou met een Woord van Hem een verheugende tijding aan: zijn naam is de Masih, `Isa, zoon van Meryem, in deze wereld en in het Hiernamaals is hij een man van eer en hij behoort tot degenen die dicht (bij Allah) staan. En hij spreekt tot de mensen vanuit de wieg en als volwassene en hij behoort tot de rechtschapenen. Zij zei < O mijn Heer, hoe kan ik een kind krijgen terwijl geen man mij heeft aangeraakt? > Hij (Allah) zei < Zo is het: Allah schept wat Hij wil, als Hij over een zaak bepaalt, dan zegt Hij er slechts tegen ‘Wees’ en het is. > Q.3:35-47

De wonderen van `Isa a.s.
< En hij onderwijst hem de Schrift, en de Wijsheid en de Taurat en de Indjil. En (hij is) als een Boodschapper voor de kinderen van Israël, (die zegt) < Voorwaar, ik ben tot jullie gekomen met een Teken van jullie Heer, en ik maak voor jullie (iets) uit de klei, gelijkende op de vorm van een vogel en ik blaas erin en het zal met verlof van Allah een vogel zijn. En ik genees de blinden en de leprozen en ik doe de doden met het verlof van Allah tot leven komen. En ik vertel jullie wat jullie eten, en wat jullie in jullie huizen bewaren. Voorwaar, daarin is een Teken voor jullie als jullie gelovigen zijn. En (ik ben er) als bevestiging van wat er voor mij is gekomen van de Taurat, en opdat ik jullie een paar dingen wettig kan verklaren die voor jullie verboden waren, en ik ben tot jullie gekomen met een Teken van jullie Heer, vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij. Voorwaar, Allah is mijn Heer en jullie Heer, dient Hem dus, dit is een recht Pad. > En toen `Isa ongeloof bij hen ontdekte, zei hij < Wie zijn mijn helpers (op het rechte pad) naar Allah? > Zijn metgezellen (Hawariyyoen) zeiden < Wij zijn helpers van Allah, wij geloven in Allah en getuigen dat wij ons overgegeven hebben. Onze Heer, wij geloven in wat U neergezonden hebt en wij volgen de Boodschapper en schrijf ons daarom op bij de getuigen (van de Eenheid van Allah). > En zij (de ongelovigen) beraamden listen en Allah maakte plannen en Allah is de beste van hen die plannen maken. En toen Allah zei < O `Isa, voorwaar, Ik zal jou tot Mij nemen en Ik zal jou tot mij opheffen en jou reinigen van degenen die ongelovig zijn en Ik zal degenen die jou volgen boven degenen die ongelovig zijn stellen, tot de Dag der Opstanding. Daarna zal jullie terugkeer tot Mij zijn en daarna zal Ik onder jullie rechtspreken over dat waarover jullie plachten van mening te verschillen. > 3:48-55

`Isa a.s. werd niet gedood
< En (wegens) hun uitspraak. < Wij hebben de Masih* `Isa, zoon van Maryam, Boodschapper van Allah, gedood. > Maar zij doodden hem niet en zij kruisigden hem niet, maar iemand die voor hen op hem leek. En voorwaar, degenen die daar van mening over verschillen, twijfelen daar onderling over. Zij hebben daar geen kennis over, zij volgen slechts vermoedens en zij zijn niet van overtuigd dat zij hem gedood hebben. Maar Allah heeft hem juist tot zich opgeheven en Allah is Almachtig, Alwijs. En er is niemand van de Lieden van de Schrift of hij moet vóór zijn dood in hem (de Profeet `Isa) geloven en op de Dag der Opstanding zal hij een getuige over hen zijn. > Q. 4:157-159
* Masih: ander naam van de Profeet `Isa.

Allah verteld over `Isa a.s.
< (Gedenkt) toen Allah zei < O `Isa, zoon van Maryam, gedenk Mijn gunst aan jou en aan jouw moeder toen ik jou versterkte met de Heilige Geest (Djibril) zodat jij met de mensen sprak en jij in de wieg lag en toen jij volwassen was. En toen Ik jou de Schrift en de wijsheid en de Taurat en de Indjil onderwees. En toen jij uit klei de gelijkenis van een vogel schiep, met Mijn verlof, en jij blies erin en het werd een vogel, met Mijn verlof en jij genas de blinden en de leprozen, met Mijn verlof. En toen jij de doden deed weekeren, met Mijn verlof. En toen Ik de Kinderen van Israël van jou afhield toen jij met de duidelijke Bewijzen tot hen kwam. > En degenen onder hen die ongelovig waren, zeiden < Dat is niets dan duidelijke tovenarij. > En toen Ik de metgezellen (van `Isa) inspireerde om in Mij te geloven en in Mijn Boodschapper, zeiden zij < Wij geloven, en getuig dat wij ons (aan U) overgegeven hebben. > Toen de metgezellen zeiden < O `Isa, zoon van Meryem, kan jou Heer ons een Ma`idah (gedekte tafel) doen neerdalen uit de hemel? > Hij (`Isa) zei < Vreest Allah, indien jullie gelovigen zijn. > Zij zeiden < Wij willen (alleen maar) dat wij daarvan eten en onze harten tot rust gebracht worden en wij (willen) weten of jij ons waarlijk de Waarheid hebt verteld en dan behoren wij tot de getuigen daarvan. > `Isa, zoon van Meryem zei < O Allah, onze Heer, doe een tafel uit de hemel neerdalen opdat er voor de eerste tot en met de laatste van ons een plechtig feest ( `Id) is, als een Teken van U. En geeft ons voorzieningen en U bent de Beste van de Voorzieners. > Allah zei < Ik zal hem tot jullie doen neerdalen, maar wie van jullie daarna ongelovig is: voorwaar, Ik zal hem straffen met een bestraffing waarmee Ik niemand in de werelden gestraft heb. > En (gedenk) toen Allah zei < O `Isa, zoon van Meryem, heb jij tegen de mensen gezegd: < Neemt mij en mijn moeder tot twee goden naast Allah? > Hij (`Isa) zei < Heilig bent U! Nooit zou ik kunnen zeggen waarop ik geen recht hen. Indien ik dat gezegd had, zou U dat zeker geweten hebben. U weet wat er in mijn ziel is, en ik weet niet wat er in Uw Ziel is. Voorwaar, U bent de Kenner van het verborgene. Ik heb hen niet anders gezegd dan U mij heeft bevolen te zeggen: ‘Dient Allah, mijn Heer en jullie Heer’. En ik was getuige van hen zolang ik onder hen was, en toen U mij tot U opnam was U de Waker over hen en U bent getuige van alle zaken. Indien U hen straft: voorwaar, zij zijn Uw dienaren. En indien u hen vergeeft: dan voorwaar, U bent de Almachtige, de Alwijze. > Allah zei < Dit is een Dag waarop hun waarachtigheid de waarachtigen zal baten; er zijn voor hen Tuinen (het Paradijs) waar onder de rivieren stromen, zij zijn eeuwig levenden daarin. Allah is welbehaagd met hen en zij zijn welbehaagd met Hem. Dat is de geweldige overwinning. > Q. 5:110-119

Q.3:51 Voorwaar, Allah is mijn Heer en jullie Heer, dient Hem dus, dit is een recht Pad”.

Q. 19:88 En zij zeiden: “De Barmhartige heeft Zich een zoon genomen.”

Q, 19:89 Voorzeker, jullie zijn met iets verwerpelijk gekomen.

Q. 19:90 De hemelen staan daardoor op het punt om open te barsten en de aarde om open te splijten en de bergen om uiteen te vallen!

Q. 19:91 Omdat zij een zoon toeschrijven aan de Barmhartige.

Q. 19:92 Het is niet passend voor de Barmhartige om Zich een zoon te nemen.

Q. 19:93 Er is niemand in de hemelen of (op) de aarde of bij zal als een dienaar naar de Barmhartige komen.

 

Yahya a.s.

Posted in Profeten on 16 december 2010 by haqiqat83

 Yahya a.s.
< Zakariyya en Yahya en `Isa en Ilyas: allen behoorden tot de oprechten. > Q. 6:85

< (Allah zei) < O Yahya, neem de Schrift stevig aan. > En Wij gaven de wijsheid aan hem, terwijl hij jong was. > Q. 19:12

De geboorte van Yahya
<Toen riepen de Engelen tot hem (Zakariyya), toen hij in de gebedsruimte (Mihrab) in gebed stond <Voorwaar Allah brengt jou een verheugende tijding: (de geboorte van) Yahya, als een bevestiging van een Woord van Allah, als leider, een ingetogene, een Profeet, behorende tot de rechtschapenen.> Q. 3:39

– Bekijk voor meer verzen uit de Quran omtrent de Profeet Yahya, de Profeet Zakariyya, de vader van Yahya. Moge Allah tevreden met hen zijn.

Zakariyya a.s.

Posted in Profeten on 16 december 2010 by haqiqat83

 Zakariyya a.s.
< Zakariyya en Yahya en `Isa en Ilyas: allen behoorden tot de oprechten. > Q. 6:85

Het verhaal van Zakariyya, de geboorte van Yahya
< (Dit is) een vermelding van Barmhartigheid van jouw Heer aan Zijn dienaar Zakariyya. (Gedenkt) toen hij zachtjes zijn smeekbeden tot zijn Heer richtte. Hij (Zakariyya) zei < O mijn Heer, voorwaar, mijn botten zijn zwak en mijn haar is grijs glanzed, nooit ben ik, O Heer, teleurgesteld geraakt in mijn smeekbeden tot U. En ik ben bang voor (het ontbreken van) mijn nakomelingen na mij, want mijn vrouw is onvruchtbaar. Dus schenk mij van Uw Zijde een nakomeling. Die van mij zal erven en van de familie van Yaqoeb. Mijn Heer maak hem u welgevallig. > (Allah zei) < O Zakariyya, Wij brengen jou de verheugende tijding van een jongen, Yahya genaamd. Wij gaven niemand eerder deze naam. > Hij (Zakariyya) zei < O mijn Heer, voorwaar, hoe kan ik een jongen krijgen terwijl mijn vrouw onvruchtbaar is? En waarlijk, ik heb een hoge leeftijd bereikt. > Hij (Allah) zei < Zo zal het zijn, jouw Heer zegt: het is makkelijk voor Mij. En voorwaar. Ik heb jou hiervoor geschapen toen jij niets was. > Hij zei < O Mijn Heer, geef mij een Teken. > Hij (Allah) zei < Jouw Teken is dat jij gedurende drie nachten niet zult spreken met de mensen, hoewel jij gezond bent. > Toen kwam hij van de plaats van het gebed naar zijn volk, en gebaarde hen < Looft (Allah`s) glorie in de ochtend en de avond. > Q. 19:2-11

< Daar smeekte Zakariyya zijn Heer, en zei < O, mijn Heer, schenk mij van U een goed nageslacht, voorwaar, U bent het die de smeekbede verhoort. > Toen riepen de Engelen tot hem, toen hij in de gebedsruimte (Mihrab) in gebed stond < Voorwaar, Allah brengt jou een verheigende tijding: (de geboorte van) Yahya, als een bevestiging van een Woord van Allah, als een leider, een ingetogene, een Profeet, behorende tot de rechtschapenen. >
Q. 3:38-39

Loqman a.s.

Posted in Profeten on 16 december 2010 by haqiqat83

Loqman a.s.

< En voorzeker, Wij hebben Loqman de wijsheid geschonken: wees Allah dankbaar. En wie dankbaar is, is slechts dankbaar voor zichzelf; en wie ondankbaar is: voorwaar, Allah is Behoeftloos, Geprezen. En (gedenkt) toen Loqman tot zijn zoon zei, hem raad gevende < O mijn zoon, ken Allah geen deelgenoten toe: voorwaar, het toekennen van deelgenoten (aan Allah) is zeker een geweldig onrecht. > En Wij bevolen de mens (goedheid) jegens zijn ouders. Zijn moeder droeg heen in zwakheid op zwakheid, en het zogen van het duurde twee jaren. Wees daarom Mij en jouw ouders dankbaar. Tot Mij is de terugkeer. > Q. 31:12-15

Het advies van Loqman aan zijn zoon
< (Loqman zei) < O mijn zoon, ook al is er iets dat slechts, het gewicht van een mosterdzaadje heeft, dat zich in een rots bevindt, of in de hemelen, of in de aarde: Allah zal het tevoorschijn brengen. Voorwaar, Allah is Zachtmoedig, Alwetend. O Mijn zoon, onderhoud de gebed (salaat) en roep op tot het goede en weerhoud van het verwerpelijke. En wees geduldig met wat jou treft. Voorwaar, dat behoort tot de aanbevolen daden. En wend jouw gezicht niet af van de mensen en loop niet trots op aarde: voorwaar, Allah houdt van geen enkele verwaande opschepper. En wees gematigd in jouw (manier van) kopen en spreek met een zachte stem: voorwaar, de meest verafschuwde van de stemmen is zeker de stem van de ezel. > Q. 31:16-19